Fishes of Nationa Park of American Samoa

Hawaiian Animal Names - Click animal name for more information

A
L
P
a'ala'au fai lafapalulu
a'amati'e pani
a'atasilaga'alipaogo
afalafopapaono
afialalapasio fao
afia pata
aloalolamapatiale
aloalo tailau autapipi
aloalo vaolau fatupolo
'anosolaufaopolo feu
aoalaugapapapoumuli
aoalau 'ie'ie pu'a
asilau mafatifatipualulu
asi vailau magamagapuapua
asi vailau mailepua Samoa
ateatelau patapu'a vai
'ala'alau talotalopulu
'ala'a lau tipulu mamoe
'ala'alatoale'ile'ipulunamulole
'anaosolevapulu tai?
'anumelopaputafatu
'atiulosa Honolulu
S
'atonelusinasa'ato
'atone 'ulu   
'au'auli
M
saitamu
'ava'avaaitu ma'alisalato
'ava'ava aituma'anunusanasana
'ava'avaaitu sosolomafoasea
'avapuimagauisefa
'avapui vao?mageleselesele
E
magoselesele
esimaliliselesele
F
mamalasoga
 mamalavasoi
fagufagumamalupeso'opine
fa'imanioka suni
falagama'osuni
fana'iomaotasuni vao
fanamanumaota mamala
T
fanua mamalamaota meata'amu
fasama'o sinata'ata'a
fasamasametae'oti
faumasame vaotafatolu
fau lele   
faupatamasoatagitagi
fau sogamatalafitaipoipo
fau tagaloamatalafi Manu'a talafalu
fenamatamotalie
fau mu matamoso 
fauui talie
fena vaomatitamalini
fetaimatitamanu
fetauma'ulu'ulu; fagufagutamatama
filimotomautotamole
filofiloamautofutamole
fisoamautofutamole vai
fua lelemautofutaputo'i
fua lelemautofu taitaputo'i
fua lolemau'u togatauanave
fua lolemgalotausuni
fuapepemilotava
fua pepemoli taitavai
fu'afu'amoli u'uteve
fue fai va'amomolea?ti
fue inu tifa
fue inumoso'oitogo
 mumutatogo
fue inu
N
togotogo
  togo vao
fue laufaonamulegatoi
fue manoginauto'ito'i
fue lauteteleniu vao tono
fue moanonutou
fue o'onanonu vaotupe
fue saina nova
U
fue sela nu'anu'aufi

fue selela

nuiufi
fue selela
O
ufi
fue sina'o'aufi
fue vaoola?ufi'atuli

fogmamala

ola mea'ulu
futuola sinaunuoi
G
ogoogousi
gasu'oli'utu'utu
gatae u'unu
gatae palagi  
gau 
V
H
 vao 'apulupulu
  vao fefe
I
 vao fefe palagi
'ie'ie vao fulu
  vao lima
ifi vao malini
ifiifi vao pinati
  vao povi
  vao tuaniu
ifilele vao tuitui
'ii va ouli
K
 vavae
kamanomano  vi
koko  vi vao
ku'ava vi vao
  vi vao

     Pacific Islands Coral Reef Program
     National Park of American Samoa Home Page
     National Park Service Home Page