Fishes of Nationa Park of American Samoa

Samoan Fish Names - Click fish name for more information

a'ai'usamasama moamoa-uluto'isugale-uluvela
'afai'usamasamamoanasugale-vaolo
afinamea

i'usila

moana-ulasumu
afolu i'usinamoemimisumu-aimaunu
afomatua moemoeaosumu-aloalo
afulukavalaumoemoeaosumu-'apa'apasina
'ai'aiivi kokomoisumu-gase'ele'ele
'ai'aiuga kolamamo'osumu-gasemoana
aimeo mo'o-moanasumu-laulau
alalafutulaeamo'otaisumu-pa'epa'e
alilaea-malamo'otaisumu-palu
alilaea-mamanumu sumu-papa
alilaea-matapua'amu-a'a sumu-pe'a
alogolaea-meamulogosumu-si'umumu
alosinalaea-palamu-mafalaugutusumu-uli
'ana'analagilaea-sinamu-malausumu-uo'uo
'anaelaea-si'umoanamu-matavaivaisumu-va'a
'anaeafalae-tuavelamu-mea susumi
anaoso laea-tusimumu  
aneanealaea-ulapokeamumuta'aneva
anefelaea-ulusamamu-sinatafala
apakoalaea-uluto'imu-taivatafauli
apeapelaea-usimututafi-laotalo
apeapelafamutumututafuti
apoalaimutumututafuti
apoapolalafimutupu'u tagafa
apofulala-gutu'umi  tagi
apoua lalafi-matamumu naiufi taili
asiasilalafi-matapua'a namuauli taiuli
asolalafi-pulepulenamuaulitaiva
asoama lalafi-tua'aunanuetalae
aso-polotalalafutunoasamitalitaliuli
aso-polotalalelenatotamala
asulu la'o nefutamalau
'ata'ata la'ofianefutamalau-mumu
'ata'ata-tusitusi la'o-gatala nofu tameno-mumu
'ata'ata'uli la'otale nofu taotao
'ata'ata-utu la'otale  taotito
atamamala lape'ofe'ofeta'oto
atapanoa lape-a'auonea ta'oto
ateatelape-ele'ele taoto-ama
'ati'atilapegapaalataoto-ena
atulape-moanapala'iataoto-sama
atualo laulama palagitapotopoto
atualo laulaufaupalagi-si'usinatapua
atugaloloa laulaufau-laumeapaluta'uleia
atulelauloapalu-aloalota'uo
atuleau lausivapalu-atu taupapa
atule-totolopalu-ave tauta
a'u loalia palu-ena'enatautu
aualoele'elepalu-gutusiliva tavai
'au'aulauti logoulia palu-i'usama teatea
auvaeloloa loi palu-kamurotifitifi
auvaeloloa-sina loloapalu-kata tifitifi-ava'ava
auvaeloloa-uli lufi palu-loa tifitifi-guti'uli
avalupopalu-makomako tifitifi-laui'a
avalupota palu-malautifitifi-laumea
'ava'avalupovai palu-mututifitifi-laumoli
'ava'ava-moana palu-pa'epa'etifitifi-lega
avali'imaikolamapalu-segatifitifi-manifi
 mala'ipalu-sinatifitifi-maono
famala'i-pa'epa'e palu-sina-ugatele tifitifi-matapua'a
fafamalakea palu-talatalatifitifi-moamanu
faimalau palu-tomalotifitifi-muamai
fai-mailemalau-faiumu palu-tausama tifitifi-pa'ipa'i
fai-mailemalau-i'usina palu-tuaulitifitifi-pule
fai-maile   
fai-manumalauli palu-tuavelatifitifi-pulesama
fai-pe'amalauli-apamoana palu-tusimoana tifitifi-sae'u
fai-talamalauli-gutupa'epalu-ulatifitifi-segasega
falalamalauli-matalapo'a pa'ofatifitifi-sega'ula
faoluamalauli-sinasama pa'ofutifitifi-si'o
fausi malau-loa pa'ofutifitifi-tuauli
feloitega malau-mamo papa tifitifi-tusiloloa
filemalau-mutu papata-pulepuletilotai
filoa malau-pauli papata-tusitusi tito
filoa-apamumumalau-pe'ape'a papa-tuauli tiva
filoa-ava malau-pu'u patagaloativao
filoa-gutumumu malau-talapu'u pata'ota'otivao-sugale
filoa-gutupu'u malau-tianiu pa'uluto'e
filoa-mumalau-tifa pa'umaloto'etapu
filoa-mutumutu malau-toa pa'umalo-gutuumitolai
filoa-pa'o'omumu malau-tuauli pe'ape'a tolo
filoa-ulumato malau-tuavelape'ape'ato'uo
filoa-ulutele malau-tui pe'ape'a-ulito'uto'u
filoa-va'a malau-tusitusi pelupelutuganini
filoa-vai malau-ugatele pipitulausaena
filumalau-uli pitopito tuna
fo malau-'uo poi tusia
fo-aialomalau-va'a poitusiloa
fo-gatalamalau-va'ava'aponetu'u'u
fo-loloamalavapone-apasamatu'u'u-alamu
fo-malau malie poneponetu'u'u-alomu
fo-manifimalie-alamatapone-i'umumutu'u'u-atugauli
fo-mumumalie-aloalopone-i'usamatu'u'u-faga
fo-si'umu malolopone-i'usinatu'u'u-fo
fo-talamalu popototu'u'u-i'usina
fo-tala maluvaipua tu'u'u-i'uuli
fo-talamemeamamanupuali'itu'u'u-koko
fo-taotomamopulenini'i tu'u'u-lau
fo-tuaulimanasepusi tu'u'u-lega
fo-tusiloloa manifipusi-a'au tu'u'u-lumane
fo-vaimanifi-moana pusi-gatala tu'u'u-malaumataputa
fuafuamaninipusi-le'atu'u'u-mamo
fugamano'opusi-pulepule tu'u'u-manini
fuga-a'aumano'opusi-solasulu tu'u'u-matamalu
fuga-alomu mano'o-a'aupusi-sulalulu tu'u'u-moana
fuga-alosama mano'o-apofupusi-sulalulutu'u'u-moi
fuga-alosina mano'o-apofusami tu'u'u-mo'o
fuga-alova mano'o-falasafoletu'u'u-nuanua
fuga-gutumu mano'o-fovaisalalatu'u'u-pa
fuga-matapua'amano'o-fugafuga saleletu'u'u-palea
fugameamano'o-gatalasalitu'u'u-palevai
fuga-palamano'o-gatalasamanitu'u'u-popouli
fuga-sinamano'o-i'usama saosaotu'u'u-pulelua
fuga-si'umu mano'o-la'osapatutu'u'u-sama
fuga-valea mano'o-lapesapo'anae tu'u'u-segasega
fugausimano'o-lausa'ulatu'u'u-segi
fugausi-matapua'amano'o-lelesa'ula-leletu'u'u-si'ugutusina
fugausi-tuavelamano'o-lelesa'ula-oso tu'u'u-tulesegasega
fuitogomano'o-moi sausau-lele tu'u'u-tusiuli
 mano'o-mo'osavanetu'u'u-ulavapua
ga

mano'o-pala

savane-ulasamatu'u'u-uluvela
gaitolama mano'o-paleasegasega-moanatu'u'u-vaiuli
galomano'o-papa seseletu'u'u-vaolo
galo-uluto'i mano'o-popo si'u  
ga'ogomano'o-sinasi'umutuu'aulu
gatalamano'o-si'umaga sueuisila
gatala-a'aumano'o-sofe sue-'afaulamalosi
gatala-aleva mano'o-sugalesue-gatalaula'oa
gatala-aloalo mano'o-taotao sue-lapeulapokea
gatala-mumu mano'o-taotosue-legaulavapua
gatala-nifoli'i mano'o-to'ito'isue-mimiulisega
gatala-pule'ena mano'o-tolosue-moemimiuloulo-gatala
gatala-pulepule mano'o-uisue-moemimiulua
gatala-pulesamamano'o-ulutu'i sue-mo'oulumalo
gatala-puletasi mano'o-va'asue-mu ulumato
gatala-puleuli mano'o-vaisue-puleuli ulusa'o
gatala-sama maoa'e sue-sugaleuluto'i
gatala-sega maogosue-uliulutu'i
gatala-sina masimasisue-va'aume
gatala-tane mata'ele sue-vaoloume-aleva
gatalauli mata'ele'ele sugaleume-isu
gatameamata'italigasugale-a'aumelei
gataulimatala'oa sugale-a'auume-masimasi
gutumanumatamatamu sugale-aloaume-ulutao
gutunofumatamu sugale-aloamaume-uluto'i
gutusi'omata-mutusugale-gasufi'umi'umia
gutu'umimatapula sugale-gutumafiaumu
 matu sugale-i'usinautu
i'alanumoanamatulausugale-lalafi 
i'amai-moana matulau-ilamutusugale-la'ovaiuli-sama
i'asina matulau-moanasugale-lapevalevale
i'atala matu-loasugale-laugutuvaolo
i'atoloma'ulusugale-lupevavale
i'auimisimisi sugale-mafalaugutuvelo
i'aui moamoasugale-manifivete
i'auimoamoa-legasugale-mo'ovete-mu
i'ausimoamoa-sama sugale-mo'otai 
ifigi moamoa-uli sugale-mumu 
'ili'iliamoamoa-ulutao sugale-pagota 
iliu sugale-puletasi 
inato sugale-samasama 
ise  sugale-siva 
  sugale-tafuti 
  sugale-taili 
  sugale-tala'ula 
  sugale-tatanu 
  sugale-tusitusi 
  sugale-uli 
  sugale-uluto'i 

     Pacific Islands Coral Reef Program
     National Park of American Samoa Home Page
     National Park Service Home Page